​Regulamin studia

1. Studio Kulinarne Małe Przyjemności, zwane w dalszej części Regulaminu „Studiem”, zlokalizowane jest przy ul. Dzielnej 15, w Warszawie (01-029). 

2. Studio zarządzane jest przez spółkę Studio Kulinarne Małe Przyjemnosci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000798908, posługującą się numerem NIP 527- 290-21-27 i REGON 384093372, o kapitale zakładowym w wysokości 6050 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu „Firmą”.

3. W Studiu odbywają się zajęcia kulinarne o różnym charakterze i wydarzenia specjalne, zwane w dalszej części Regulaminu „Zajęciami”.

4. Organizatorem Zajęć może być Firma lub inny podmiot gospodarczy lub osoba prywatna, którzy wynajmują Studio, zwani w dalszej części Regulaminu „Organizatorem”. Oferta wynajmu Studia opublikowana jest na stronie internetowej e-sklepu male-przyjemnosci.pl. 

5. Uczestnikami Zajęć są osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież do 18 roku życia, zwane w dalszej części Regulaminu „Uczestnikami”. Uczestnicy Zajęć poniżej 18 roku życia biorą udział w Zajęciach tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna, zwanego w dalszej części Regulaminu „Opiekunem”, który pozostawiając Uczestników na Zajęciach udziela takiej zgody oraz bierze na siebie ryzyko i pełną odpowiedzialność z tym związaną. 

6. Udział Uczestników w Zajęciach jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, zarówno przez Uczestników, jak i Opiekunów. Regulamin wywieszony jest Studiu oraz opublikowany na stronie internetowej e-sklepu male-przyjemnosci.pl. Regulamin może być dodatkowo dostarczony w wersji elektronicznej każdemu Uczestnikowi i Opiekunowi na jego życzenie. 

7. Udział Uczestników w Zajęciach organizowanych przez Firmę i wykupionych za pośrednictwem sklepu internetowego male-przyjemnosci.pl jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu sklepu internetowego male-przyjemnosci.pl zarówno przez Uczestników, jak i Opiekunów. Regulamin opublikowany jest na stronie internetowej e-sklepu male-przyjemnosci.pl. Regulamin może być dodatkowo dostarczony w wersji elektronicznej każdemu Uczestnikowi i Opiekunowi na jego życzenie. 

8. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Zajęć i biorących w nich udział w nich Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy, użyczając swojego wizerunku, bez jakichkolwiek roszczeń. Pozyskane materiały mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych, reklamowych i komunikacyjnych Firmy bez konieczności jakichkolwiek akceptacji ze strony Uczestnika.

9. W Studiu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Wyjątki od tego zakazu dotyczące Zajęć polegających na degustacji alkoholi muszą być zaakceptowane przez Firmę, a udział w nich mogą brać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat, najpóźniej w dniu odbywania się Zajęć.

10. W Studiu obowiązuje zakaz przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Jeżeli będzie zachodzić podejrzenie, że Uczestnik mógł spożywać alkohol lub inne środki odurzające, nie zostanie dopuszczony do udziału w Zajęciach i nie będzie mógł wnosić o zwrot kosztów Zajęć.

11. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego oraz zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do innych osób. W szczególności dotyczy używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe oraz krzyków w Studio. W przypadku, gdy Uczestnik nie będzie stosował się do tych zasad, trener prowadzący zajęcia lub Organizator ma prawo zwrócić mu uwagę, a w szczególnych przypadkach poprosić o opuszczenie Studia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot Kosztów Zajęć. 

12. Uczestnicy Zajęć są zobowiązani do zachowania porządku i czystości w Studiu, a także  do przestrzegania podstawowych zasad higieny zarówno w Studiu, jak i podczas Zajęć. Uczestnicy Zajęć są zobowiązani do zachowania należytej staranności w posługiwaniu się i użytkowaniu mienia Studia.

13. Uczestnicy Zajęć są zobowiązani do używania sprzętu i akcesoriów do gotowania znajdujących się w Studio zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami użytkowania. Dla ułatwienia podstawowe instrukcje dotyczące użytkowania sprzętu znajdującego się Studio umieszczone są obok użytkowanego sprzętu. W przypadku wątpliwości Uczestnicy Zajęć powinni skontaktować się z personelem Firmy lub trenerem prowadzącym Zajęcia. 

14. Uczestnicy Zajęć odpowiadają za szkody wyrządzone w mieniu Studia, które są wynikiem ich działania, zaniechania działania i/lub zaniedbania oraz powstały podczas Zajęć. W szczególności dotyczy to nieprawidłowego używania sprzętu będącego na wyposażeniu Studia. 

15. Uczestnicy Zajęć odpowiadają za szkody wyrządzone sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem ich działania i/lub nieuważnego czy lekkomyślnego postępowania.

16. Uczestnicy Zajęć zobowiązani są do poinformowania Organizatora o występujących u nich przeciwskazaniach zdrowotnych, chorobach i uczuleniach, które mogą mieć znaczenie dla ich zdrowia. Jednakże, poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestników z odpowiedzialności za przestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z ich sytuacji zdrowotnej.

17. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na Zajęciach wykorzystywane mogą być produkty mogące wywoływać u niektórych osób reakcje alergiczne. Organizator zastrzega, że program Zajęć opublikowany na stronie e-sklepu male-przyjemnosci.pl nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania potraw. Każdy Uczestnik i Opiekun, znając stan zdrowia Uczestnika i wyrażając zgodę na uczestnictwo w Zajęciach, zobowiązuje się wziąć te fakty pod uwagę. Uczestnik i jego Opiekun zobowiązani są do przestrzegania zasad żywienia, które są bezpieczne dla zdrowia Uczestnika. W przypadku wątpliwości, co do szczegółowych składników potraw należy skonsultować się z Organizatorem przez Zajęciami lub w trakcie Zajęć z osobą prowadzącą Zajęcia. 

18. Firmie przysługuje prawo do zmiany zapisów Regulaminu. 

19. Wszelkie informacje zwrotne dotyczące funkcjonowania Studia są mile widziane. Kontakt do Firmy: e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl