Regulamin sklepu

I. Informacje wstępne 

 1. Sklep internetowy działający pod adresem male-przyjemnosci.pl, zwany w dalszej części dokumentu „Sklepem”, prowadzony jest przez spółkę Studio Kulinarne Małe Przyjemnosci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-029) przy ul. Dzielnej 15 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000798908, posługującą się numerem NIP 527- 290-21-27 i REGON 384093372, o kapitale zakładowym w wysokości 6050 zł, zwaną w dalszej części dokumentu „Firmą”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany w dalszej części dokumentu „Regulaminem” skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady korzystania ze Sklepu, definiuje ofertę Sklepu, zasady dotyczące zakupu w Sklepie oraz prawa Klienta do rezygnacji i reklamacji. 
 3. W Sklepie oferowane są zajęcia kulinarne o różnym charakterze, wydarzenia specjalne zwane w dalszej części Regulaminu „Zajęciami”. 
 4. Osoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu, zwana jest w dalszej części Regulaminu „Klientem”. Klient może kupić Zajęcia dla siebie lub dla innej osoby, w tym dla dziecka. Osoba, która finalnie weźmie udział w Zajęciach zwana jest w dalszej części Regulaminu  „Uczestnikiem”.
 5. Uczestnictwo w Zajęciach zakupionych za pośrednictwem Sklepu regulowane jest Regulaminem Studia Kulinarnego Małe Przyjemności, zwanym w dalszej części Regulaminu „Regulaminem Studia”
 6. Regulamin Sklepu oraz Regulamin Studia opublikowane są na stronie Sklepu i każdy użytkownik Sklepu ma do nich dostęp w dowolnym momencie.
 7. Informacje o Zajęciach i Produktach opublikowane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 8. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 9. Klient korzystający ze Sklepu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży. Firma, w celu realizacji procesu sprzedaży, gromadzi dane Klienta w następującym zakresie: imię i nazwisko, adres e-mailowy i telefon kontaktowy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Firmę znajdują się w Polityce prywatności Firmy. 
 10. Klientowi przysługuje prawo do żądania usunięcia swoich danych danych osobowych ze Sklepu. W celu realizacji tego prawa Klient przesyła na adres e-mejlowy warsztaty@male-przyjemnosci.pl swoje żądanie.
 11. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Firma.

II. Oferta Sklepu

 1. W Sklepie oferowane są Zajęcia, które mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej.
 2. Organizatorem Zajęć jest Firma lub inny podmiot lub osoby fizyczne współpracujące z Firmą, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Zajęcia odbywają się w siedzibie Firmy, tj. przy ulicy Dzielnej 15 w Warszawie (01-029), zwanej w dalszej części dokumentu „Studiem”.
 4. Zajęcia oferowane w Sklepie mają swój opis, który określa temat Zajęć, osobę prowadzącą, datę, czas trwania i cenę Zajęć oraz grupę, dla której są przeznaczone. Podana cena Zajęć jest ceną brutto.
 5. Zajęcia odbywają się w języku polskim. Wyjątek stanowią te Zajęcia, przy opisie których podany został inny język prowadzenia Zajęć.  
 6. Liczba miejsc na Zajęciach jest ograniczona i określona przez Firmę.
 7. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub łączenia Zajęć. 
 8. Sklep oferuje Klientom Kartę podarunkową o określonej wartości. Karta podarunkowa upoważnia do skorzystania z Zajęć organizowanych przez Firmę dla klientów indywidualnych i opublikowanych w ofercie Sklepu. Karta podarunkowa ma określone: rodzaj warsztatów, na które jest przeznaczona, wartość, czas ważności oraz indywidualny kod rabatowy. Przypisany do Karty podarunkowej kod rabatowy umożliwia skorzystanie z karty. Karta podarunkowa może być przekazana przez Klienta dowolnemu Uczestnikowi. Klient odpowiada za właściwe przekazanie Uczestnikowi niezbędnych danych do realizacji Karty podarunkowej. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne. Wartość karty podarunkowej musi być wykorzystywana jednorazowo. Termin ważności karty podarunkowej nie podlega wydłużeniu. Sklep nie odpowiada za zagubienie przez Klienta czy Uczestnika kodu rabatowego przynależnego do karty podarunkowej. 
 9. Sklep oferuje także Klientom Karnet na Zajęcia o określonej wartości. Karnet upoważnia do skorzystania z Zajęć organizowanych przez Firmę dla klientów indywidualnych i opublikowanych w ofercie Sklepu. Karnet ma określone: rodzaj warsztatów, na które jest przeznaczona, wartość, czas ważności oraz indywidualny kod rabatowy. Przypisany do Karnetu kod rabatowy umożliwia skorzystanie z karnetu. Karnet może być przekazany przez Klienta dowolnemu Uczestnikowi. Klient odpowiada za właściwe przekazanie Uczestnikowi niezbędnych danych do realizacji Karnetu. Karnet nie podlega wymianie na środki pieniężne. Termin ważności karnetu nie podlega wydłużeniu. Sklep nie odpowiada za zagubienie przez Klienta czy Uczestnika kodu rabatowego przynależnego do karnetu. 

III. Zakup Zajęć

 1. Klient kupuje Zajęcia przez dodanie ich do koszyka, a następnie przechodzi przez cały proces zakupu w Sklepie.
 2. Dostępne formy płatności w sklepie to: przelew on-line, karta płatnicza (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) oraz elektroniczny przelew tradycyjny. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozytywnej autoryzacji.
 3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. Kapitał zakładowy 2 000 000 PLN.
 4. Klient, kupując Zajęcia, akceptuje zaprezentowane na stronie Sklepu szczegóły ich dotyczące.
 5. Zakup Zajęć jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Sklepu i Regulaminu Studia przez Klienta.
 6. W przypadku zakupu przez Klienta Zajęć w nieadekwatnej grupie wiekowej przeznaczonej dla Uczestnika bez ustalenia tego ze Studiem, Studio ma prawo nie przyjąć Uczestnika na Zajęcia. Opłata za Zajęcia w takim przypadku nie podlega zwrotowi. 

IV. Rezygnacja z Zajęć, zastępstwo podczas Zajęć, odwołanie Zajęć, reklamacje 

 1. Zajęcia mają charakter usługi rozrywkowo-gastronomicznej, a tym samym Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o Prawach konsumenta.
 2. Klient ma prawo zrezygnować z udziału w Zajęciach. W przypadku rezygnacji Klienta z Zajęć jest on zobowiązany do pisemnego powiadomienia Firmy o swojej rezygnacji poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl. W treści wiadomości Klient jest zobowiązany do podania numeru zamówienia oraz, w przypadku dokonania opłaty za zajęcia za pośrednictwem przelewu on-line lub karty kredytowej, podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty.
 3. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem przelewu on-line dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem karty płatniczej dokonywany jest na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Klient opłacił dane Zajęcia. Zwrot dokonywany jest niezwłocznie i nie dłużej niż w terminie 14 dni od daty złożenia przez Klienta rezygnacji i podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty. Zwrot opłaty wniesionej za pośrednictwem Karty podarunkowej równoznaczny jest z przekazaniem Klientowi lub Uczestnikowi kodu rabatowego o takiej samej wartości i z takim samym terminem ważności takie posiadała Karta podarunkowa.
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z Zajęć ma on prawo do wybrania innego tematu i daty Zajęć.
 5. W przypadku zakupu rezerwacji miejsca na półkolonie lub kursy gotowania opłaty za rezerwację miejsca są bezzwrotne. 
 6. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach w terminie do siedmiu dni przed datą Zajęć (liczonych bez dnia, w którym odbywają się Zajęcia) Klient ma prawo do zwrotu opłaty za Zajęcia.
 7. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż siedem dni, ale nie dłuższym niż trzy dni przed datą Zajęć (liczonych bez dnia, w którym odbywają się Zajęcia), Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 proc. ceny Zajęć.
 8. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach w terminie krótszym niż trzy dni przed datą Zajęć (liczonych bez dnia, w którym odbywają się Zajęcia), Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 proc. ceny Zajęć oraz koszty związane z zakupem produktów na Zajęcia w wysokości 30 procent ceny Zajęć.
 9. W przypadku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji Klienta z udziału w Zajęciach na dzień przed Zajęciami oraz w dniu Zajęć, Klient ponosi koszt opłaty rezerwacyjnej w wysokości 20 proc. ceny Zajęć oraz koszty związane z zakupem produktów na Zajęcia w wysokości 30 procent ceny Zajęć oraz koszty związane z logistyką Zajęć w wysokości 50 procent ceny Zajęć. 
 10. W przypadku braku powiadomienia Firmy o fakcie rezygnacji przez Klienta z udziału w Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana. 
 11. W przypadku niepojawienia się Klienta na wykupionych Zajęciach opłata za Zajęcia nie jest Klientowi zwracana.
 12. Klient w przypadku braku możliwości uczestnictwa w opłaconych Zajęciach ma prawo wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w Zajęciach zamiast niego. Warunkiem jest poinformowanie o tym Firmy w formie pisemnej na adres mejlowy warsztaty@male-przyjemnosci.pl najpóźniej na jeden dzień przed Zajęciami oraz podaniu Firmie następujących danych: imię i nazwisko osoby zastępującej, a w przypadku dzieci także wieku dziecka, oświadczenia o alergiach, numeru telefonu komórkowego do opiekuna potrzebny do ewentualnego kontaktu podczas przebywania dziecka na Zajęciach. Osoba uczestnicząca w Zajęciach w zastępstwie Klienta zobowiązana jest do zapoznania się i akceptacji Regulaminu Studia.
 13. Firma zastrzega sobie prawo odwołania Zajęć bez podawania przyczyny. Odwołując Zajęcia Firma może zaproponować Klientowi inny termin Zajęć o tej samej lub innej tematyce. W przypadku braku zgody Uczestnika na zmianę, Firma dokonuje zwrotu wniesionej przez Klienta opłaty niezwłocznie, jednak nie póżniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go przez Uczestnika o braku zgody na zmianę oraz podania numeru konta bankowego, na który ma być dokonany zwrot opłaty. Zwrot środków pieniężnych za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem przelewu on-line i karty płatniczej dokonywany jest na wskazane przez Klienta konto bankowe. Zwrot opłaty za transakcję dokonaną przez Klienta za pośrednictwem elektronicznego przelewu tradycyjnego dokonywany jest na konto bankowe, z którego Klient opłacił dane Zajęcia. Zwrot środków pieniężnych nie dotyczy sytuacji, kiedy Zajęcia opłacone zostały Karta podarunkową lub Karnetem. W takiej sytuacji ważność Karnetu lub Karty podarunkowej zostaje wydłużona o dwa dodatkowe tygodnie (czternaście dni).
 14. Klient na prawo złożyć reklamację. Reklamacja musi być zgłoszona pisemnie na adres e-mailowy: warsztaty@male-przyjemnosci.pl Firma rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych i powiadomi Klienta o decyzji.

IV. Zapisy końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania Zajęć i biorących w nich udział Uczestników za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a Uczestnik godzi się na taki stan rzeczy bez jakichkolwiek roszczeń. Pozyskane materiały mogą być wykorzystywane w działaniach promocyjnych, reklamowych i komunikacyjnych Firmy.
 2. Firmie przysługuje prawo do zmiany zapisów Regulaminu.
 3. Wszelkie informacje zwrotne dotyczące funkcjonowania Sklepu oraz jego oferty są mile widziane. Kontakt do Firmy: tel. +48 883 996 189, e-mail: warsztaty@male-przyjemnosci.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl